Medarbetarskap

Är du en bra teammedlem, medarbetare eller ledare som vet hurudana sociala fotspår du lämnar på din arbetsplats?

Medarbetarskap står för hur medarbetare hanterar sitt huvuduppdrag, sin relation till sin arbetsgivare och ledare  och till arbetskamraterna.  En ledare finns sällan utan medarbetare, rollerna förutsätter varandra, den ena finns inte utan den andra.  Medarbetarskap är alltså etiken hur vi behandlar varandra.

VAD och HUR är nyckelord i en medarbetarworkhop; vilket är uppdraget och hur genomför vi det?  Lever vi som vi lär?

Ibland fungerar  grundspelet bristfälligt i ett team. Det kan  finnas störande element i spelreglerna, i samarbetet, i öppenheten, i motivationen, i konflikthanteringen,  i arbetssätten, i dialogen…

Det kan kännas som att teamet kör  med handbromsen på trots att vi vill vara teamet som alla vill tillhöra?

Vad kännetecknar ett gott medarbetarskap?  Vad kännetecknar ett gott ledarskap? Hur tolererar vi olikheter i ett team?

Dessa  frågor studeras i medarbetarworkshopar  där du och dina  teammedlemmar tillsammans med er ledare går igenom teamets sätt att fungera.

En typisk medarbetarworskhop består av 4 timmar. Den vanligaste formen är att man har två worskhopar (à 4 timmar) med en veckas mellanrum.  Antalet  workshopar kan också vara fler än två.